Ämnesbetyg istället för kursbetyg: En rättvisare bedömning

Publicerad: tisdag 8 september 2020

Ämnesbetyg istället för kursbetyg: En rättvisare bedömning

Ett slutgiltigt förslag om att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg och införa ytterligare ett betyg för underkänt, Fx har tagits fram. Detta förslag överlämnades till utbildningsministern Anna Ekström av regeringens utredare Jörgen Tholin.


Sedan våren 2018 har Jörgen Tholin, docent i utbildning vid Göteborgs universitet, lett utvecklingen av förslaget för en övergång från kursbetyg till ämnesbetyg i gymnasiet. Detta är det mest centrala förslaget som han drivit och som han nu överlämnar till regeringen. Förslaget berör främst gymnasielärare och gymnasieelever.

 

Tholin skrev i en debatt i tidningen Dagens Nyheter att han föreslår ”en modell för ämnesbetyg som innebär att utbildningen i gymnasieskolan, gymnasie­särskolan och motsvarande utbildningar inom komvux ska vara ämnes­utformad och att betyg ska ges i ämnen i stället för på kurser”.

 

Bakgrunden till det här är att man tror på att dagens betygssystem, där bedömningen görs av hela kurser, riskerar att undervisningen blir fragmentiserad. Det innebär även att ett dåligt betyg i början av gymnasieutbildningen finns kvar i examensbeviset trots att eleven kan ha utvecklats i ämnet. Tholin berättar aom när han träffar elever runt om i landet, att de pratar mer om hur dem ska beta av kurserna, samt vilka strategier dem behöver använda sig av för att få bra betyg, snarare än om hur mycket dem faktiskt lär sig.

 

En annan anledning till att systemet granskas nu är att kritiken mot det nuvarande betygssystemet kritiserats. Elevernas svagaste prestationer riskerar att få en större betydelse för betyget än elevernas starkaste prestationer. Tholin fortsätter att förklara ”I mer omfattande ämnen får eleverna betyg vid flera tillfällen under studierna i ämnet men det är bara elevens sista betyg som blir det slutgiltiga och som räknas in i meritvärdet".

 

För två år sedan motiverade utbildningsministern Ekström utredningsskälen enligt följande: ”Dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckanden. En svag prestation i en del av ett ämne kan inte vägas upp av en bättre prestation i andra delar, och ett tidigt misslyckande i gymnasieskolan riskerar att följa med hela livet. Det leder till att elever tappar sugen och slutar kämpa, att elever blir stressade i onödan och det leder till orättvisa betyg. Därför ser vi nu över systemet så att lärare ska kunna sätta betyg utifrån en mer långsiktig och sammanvägd bild av elevens kunskap”.

 

I Tholins förslag nämner han även införandet av nya betyg i det obligatoriska utbildningsstadiet, Fx, för gymnasieelever som är nära att få godkänt betyg i ett ämne. ”Vi stjäl det system som finns på universitet och högskola, med Fx och F", menar han. Tholin fortsätter och förklarar fördelarna med två underkända betyg, ”Fördelarna med två underkända betyg är att eleven får en tydligare bekräftelse på sin kunskapsutveckling och kan känna mer motivation att fortsätta jobba för att nå de kunskaper som krävs för ett godkänt betyg”.

 

Det föreslås även att lärare ska kunna göra en sammantagen bedömning vid betygssättning och sätta de betyg som motsvarar vad eleven kan, istället för att bedöma slutbetyget efter vad hen presterat under alla delar i ett visst ämne. Ett exempel på dagens situation är att elever måste få C i alla delar i ett visst ämne för att kunna få C i slutbetyg. En enda del som är lägre än C kommer resultera i ett lägre slutbetyg som exempelvis D.

 

Förändringen av betygssystemet föreslås införas under hösten år 2022 och ämnesbetygen till hösten 2024.