Sned könsfördelning på skolor

måndag 14 maj 2018

I Sverige finns inte särskilda skolor för flickor och pojkar, men en undersökning som TT gjort visar att det i väldigt många svenska skolor förekommer en sned könsfördelning. 

Skollagen och läroplanen säger att utbildningen ska främja jämställdhet och att skolan ska motverka traditionella könsmönster. Bara härom veckan beslutade dessutom regeringen att undervisningen i grundskolan inte får delas upp utifrån könstillhörighet. Enligt en nederländsk forskningsstudie påverkar könsfördelningen i skolklasser också skolresultaten då pojkar, som generellt presterar något sämre än flickor i skolan, höjer sina resultat om könsfördelningen är relativt jämn. Redan vid fördelningen 60 procent tjejer och 40 procent killar ger det tydlig effekt. Pojkars skolresultat höjs alltså av att ha flickor närvarande, men flickorna vinner ingenting resultatmässigt på en jämnare könsfördelning. Däremot berättar Inga Wernersson att de verkar tycka att det är roligare med pojkar i klassen. 

 

– I den mån det är möjligt ska man ha blandade skolor och klasser. Absolut inte enkönat, och framför allt inte pojkskolor, summerar Inga Wernersson, senior professor vid Högskolan Väst och forskare i jämställdhet i undervisning.

 

Enligt TT:s undersökning finns det 357 grundskolor i Sverige där 60 procent eller mer av eleverna i årskurs 1–9 utgörs av det ena könet. Av dessa har 38 skolor minst 70 procent av det ena könet. De störtsta skillnaderna förekommer i tätbefolkade områden där skolorna oftare har olika profiler så som idrott eller kultur.

 

Läs mer här.

Sned könsfördelning på skolor