Förskolan

Förskola ska erbjudas alla barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat förskoleklass eller grundskola. I normalfallet erbjuds förskoleplats från och med att barnet fyllt ett år. Barnet ska få gå i förskola i den utsträckning som behövs utifrån föräldrarnas arbets- och/eller studiesituation. 

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyllt tre år har barnet rätt till allmän förskola. I den allmäna förskolan har barnet rätt till minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan.