Förskollärare

En förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling fram till att de börjar på en grundskola. I det dagliga arbetet med barnen ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och bild. I arbetet ingår även kontakt med föräldrar och dokumentation av det pedagogiska arbetet.

Förskollärare har sin arbetsplats på en förskola eller i en förskoleklass med barn som fyllt sex år. De jobbar i team och samarbetar tillsammans med barnskötare, grundskollärare och fritidspedagoger.

Verksamheten i förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen och en läroplan för förskolan. Verksamheten i förskoleklass styrs av skollagen och av samma läroplan som grundskola och fritidshem. Arbetet utförs ofta i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Samtidigt som förskolläraren har läroplanen som grund, ser han eller hon till att varje enskilt barn får utmaningar som passar deras ålder, erfarenheter och kunskaper. Dessa utmaningar sker genom att skapa möjlighet till utforskande, lärande och lek där barnens inflytande och improvisation ger utrymme. Barnen lär av varandra och i samspel med andra människor lär de sig att ta ansvar.

För en förskollärare med flera års erfarenheter kan också få leda hela verksamheten vid en eller flera förskolor. Vid det här laget har man det yttersta ansvaret för den pedagogiska utvecklingen. Förskolläraren måste här även se till att ekonomin sköts och ha hand om personalen.

Barnskötaren och förskoleläraren

Som barnskötaren arbetar man med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen.

Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Fler sidor

Hur skolan styrs

Betyg och betygssättning

Skolans uppdrag och ansvar

Lärarlegitimation

Att välja skola