Att välja skola

Vad bör man tänka på?

Det fria skolvalet innebär en större valfrihet för dig som elev eller förälder till elev när det kommer till att välja skola. Skolorna har ofta egna profiler och inriktningar för att locka elever och det kan vara svårt att avgöra vilken skola som passar bäst. Här är det viktigt att du som elev eller vårdnadshavare undersöker vad som skiljer de olika alternativen åt.


Kvalitet i skola och undervisning

Alla skolor ska sträva efter att nå de nationella målen. Utöver kunskaper och färdigheter i olika ämnen ska skolarbetet leda till en positiv personlig utveckling för eleverna och ett aktivt deltagande i samhället. Vi har samlat ett antal viktiga aspekter som kan vara intressanta att jämföra när du väljer skola åt dig själv eller ditt barn. Vad är viktigast för dig?


Resultat och betyg - Hur presterar eleverna?

Sättet lärarna på skolan bedriver och leder undervisningen har en avgörande inverkan på elevernas resultat. Undervisningen ska ge förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. På Skolkollen samlar vi statistik från Skolverket såsom meritvärde och hur stor andel av eleverna på skolan som uppnått kunskapskraven. 


Antalet elever - Hur stor är skolan?

Är skolan stor eller liten och vad passar dig bäst? 


Personal - Hur ser det ut med lärartäthet och behöriga lärare?

Det är som bekant stor brist på lärare över hela landet. Vissa skolor är dock duktiga på att locka till sig duktig personal. På Skolkollen presenterar vi såväl lärartäthet som andelen behöriga lärare på skolnivå.


Vad tycker eleverna om skolorna?

Från Skolinspektionen hämtar Skolkollen elevenkäter som ger en bild av hur elever trivs med sin skola utifrån ett antal delfrågor. Skolkollen presenterar senaste resultatet av genomförda elevenkäter på respektive skolas profilsida.


Vad tycker personalen om skolorna?

För att eleverna ska trivas och lyckas i skolan är det också viktigt att personalen ges rätt förutsättningar att göra ett bra arbete. Från Skolinspektionen hämtar vi även personalenkäter som ger en bild av hur personalen trivs med sin skola utifrån ett antal delfrågor. Skolkollen presenterar senaste resultatet av genomförda personalenkäter på respektive skolas profilsida.


Tydlighet och vägledning - vet eleverna vad som krävs?

Rektorer och lärare ansvarar för att ge eleverna en tydlig uppfattning om hur de kan nå de nationella målen. Om eleverna ges en klar bild av vad som krävs ökar möjligheterna till utveckling och ett positivt resultat. 


Studiero, och trivsel - hur ser miljön på skolorna ut?

Skolan ska präglas av trygghet och arbetsro. En lugn och trygg miljö på skolan är viktig för att barnen ska må bra och för att de ska ges möjlighet att utvecklas och lära sig. Det är därför viktigt att skolan har en tydlig plan för att säkerställa att studiero och ordningsregler efterföljs. 


Stimulans, delaktighet och utmaningar - hur ser undervisningen ut?

För att alla elever på skolan ska utvecklas och lära sig krävs individanpassad undervisning eftersom olika barn har olika behov. Högpresterande elever kan ha ett större behov av stimulans, utmaningar och att känna delaktighet och inflytande. Dessa elever ska ges den ledning och stimulans som krävs för att kunna gå snabbare framåt och nå ännu längre i sin kunskapsutveckling. 


Särskilt stöd - anpassad undervisning efter elevens behov

Elever som har svårt att nå målen har rätt till särskilt stöd. Skolan och lärarna har ett ansvar för att alla elever ska lyckas. För elever med särskilda behov kan undervisningen behöva anpassas för att möjliggöra utveckling i elevens egen takt. Elevenkäten och personalenkäten ger en bild av hur skolan upplevs. 


Elevhälsa, värderingar och förhindra mobbning och kränkningar - hur mår barnen/eleverna?

För dig som vårdnadshavare är det naturligtvis allra viktigast att ditt barn känner sig tryggt och mår bra i skolan. Ett aktivt arbete med elevhälsa, värderingar och att förhindra mobbning och kränkningar bör därför vara en självklarhet hos alla skolor. Vissa skolor lyckas dock bättre än andra. Undersök gärna hur elever och personal upplever att skolorna hanterar dessa frågor när du jämför. 


Skolmaten - vad erbjuds för kost?

Skolmaten är kanske inte det första man tänker på när man väljer skola. Men kosten är en viktig komponent och avgörande för att man ska orka med dagen och prestera på topp. Undersök gärna vad för typ av skolmatsedel som erbjuds. Lagas maten på skolan? Har skolan en egen matsal? Erbjuds vegetariska eller veganska alternativ? Är maten närproducerad?


Geografisk placering - Gå, cykla eller skolskjuts?

En för många viktig aspekt vid val av skola är dess geografiska placering. Är det tillräckligt nära för att kunna gå eller cykla till skolan? I vissa fall finns möjlighet till skolskjuts. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs på grund av vägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Det är elevens hemkommun, dvs där eleven är folkbokförd, som gör en bedömning om eleven, utifrån dessa omständigheter, har rätt till kostnadsfri skolskjuts. Kontakta din kommun för att undersöka möjligheterna till kostnadsfri skolskjuts för dig eller ditt barn. Läs mer om Skolskjuts och elevresor på Skolverkets webbplats.

Läs mer om vilken skola du får välja och närhetsprincipen längre ned.


Vilken skola får jag välja?

Det är hemkommunen, dvs den kommun där eleven är folkbokförd, som enligt skollagen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola i hela kommunen. Det finns även möjlighet att få gå i skola i en annan kommun om eleven med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl till detta.

Närhetsprincipen

Det är kommunen som bestämmer hur många elever som får plats vid varje skolenhet. I första hand ska kommunen utgå ifrån vårdnadshavarens önskemål kring plats vid en skola, men önskemålet får ej gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. I vissa fall kan flera skolor i kommunen ligga nära hemmet vilket innebär att barnet kan bli placerad i en annan skola än den som ligger närmast hemmet. Om platserna tar slut på en specifik skola är det kommunen som avgör vilka barn som har rätt till en plats på skolan.


Kan jag välja en friskola?

Du som vårdnadshavare äger rätten att välja en en fristående skola för ditt barn. I de fall platserna på en friskola tar slut görs urvalet på ett av Skolinspektionen godkänt sätt. De vanligaste urvalsgrunderna är anmälningstid eller kötid, geografisk närhet och syskonförtur.

Läs mer på Skolverket

Fler sidor

Hur skolan styrs

Betyg och betygssättning

Skolans uppdrag och ansvar

Lärarlegitimation

Att välja skola